Podatek dochodowy PIT

    • osoby prowadzące działalność mogą wybrać:
     • zasady ogólne czyli podatek płacony w/g skali podatkowej 18% i 32%,
     • podatek płacowy w/g stawki liniowej 19%,
     • ryczałt ewidencjonowany czyli 3%,5% lub 8,5% od wartości przychodu netto w zależności od rodzaju działalności,
     • kartę podatkową, stała wysokość podatku zależna od miejsca prowadzenia działalności
    • podatnicy tego podatku mogą opłacać zaliczki co miesiąc lub co kwartał,
    • rozpoczynający działalność gospodarczą mogą przez 24 miesiące skorzystać z ulgowych składek na ZUS
    • zasady podatku dochodowego od osób fizycznych regulują dwie ustawy:
    • zaliczka na PIT-5 właściciel firmy opłaca do 20 każdego miesiąca za miesiąc poprzedni,
    • zaliczka na podatek dochodowy za pracowników PIT-4 opłaca się do 20 każdego miesiąca za miesiąc poprzedni,

Podatek dochodowy CIT

    • podatek dochodowy CIT opłacają spółki prawa handlowego i inne podmioty również te, nie posiadające osobowości prawnej:
     • spółki akcyjne
     • spółki z o.o.
     • stowarzyszenia
     • fundacje
     • wspólnoty mieszkaniowe
    • obecnie wysokość podatku to 19% podstawy, czyli dochodu,
    • zaliczkę na ten podatek można wnosić co miesiąc lub co kwartał, wybór tej formy należy zgłosić w US,
    • zaliczkę na podatek dochodowy za miesiąc bieżący należy wpłacić  do 20 dnia następnego miesiąca,
    • niektóre podmioty mogą korzystać ze zwolnienia z podatku CIT na podstawie art. 17 ustawy,

PCC – podatek od czynności cywilno prawnych

    • płatnikiem podatku PCC są strony umowy cywilnoprawnej i tak np. w przypadku:
     • umowy kupna-sprzedaży podatek wnosi kupujący,
     • umowy zamiany – strony umowy,
     • umowy darowizny – obdarowany,
     • przy umowie spółki cywilnej – wspólnicy, a przy pozostałych umowach spółki – spółka,
    • opodatkowaniu podlegają min. czynności:
     • umowy pożyczki,
     • umowy darowizny,
     • umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych,
     • ustanowienie hipoteki,
     • umowy spółki (akty założycielskie)
    • podatek PCC należy wpłacić do 7 dnia następnego miesiąca po dacie dokonania czynności opodatkowanej,

Kasy fiskalne

    • obowiązek rejestrowania sprzedaży na kasie (drukarce) fiskalnej dotyczy sprzedaży towarów i usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej,
    • nowe podmioty są zwolnione z rejestrowania na urządzeniu fiskalnym do kwoty 20 tys.
    • podmioty prowadzące działalność nie obowiązuje już limit 40 tys. tak jak to było do 2013 r.
    • limity nie dotyczą tych podmiotów, których przedmiot działalności (np. sprzedaż płyt cd) obliguje do stosowania kas od początku,
    • od 1-go stycznia 2011 r. obowiązek rejestrowania sprzedaży na kasach fiskalnych objął również min. lekarzy, prawników i biura rachunkowe,
    • pamiętaj, że przysługuje Ci ulga przy zakupie kasy lub kilku kas, musisz jednak przed ich zakupem i rozpoczęciem rejestrowania poinformować o tym urząd skarbowy,
    • brak kasy fiskalnej sankcjonowany jest utratą prawa do ulgi w jej zakupie a dla spółek prawa handlowego koniecznością odliczenia 30% VAT naliczonego z deklaracji za cały okres, kiedy obowiązywało Cię stosowanie kasy,
    • Pamiętaj również, że za niefiskalizowanie sprzedaży na kasie skończyć się może mandatem karnym nałożonym przez kontrolerów skarbowych.

Sprawozdania finansowe

    • obowiązek sporządzenia sprawozdania finansowego wynika z ustawy o rachunkowości i spoczywa na podmiotach prowadzących księgi handlowe,
    • w skład sprawozdania finansowego wchodzą:
     • bilans
     • rachunek wyniku
     • sprawozdanie zarządu z działalności jednostki
    • sprawozdanie finansowe sporządza się do 31 marca roku następnego,
    • zwyczajne zgromadzenie wspólników zatwierdza sprawozdanie, ma na to 3 miesiące,
    • po zatwierdzeniu sprawozdania zarząd ma 14 dni na złożenie go do KRS celem dokonania wpisu,
    • niektóre podmioty zobowiązane są również do złożenia badania sprawozdania przez biegłego rewidenta,
    • opłata za wpis do KRS sprawozdania finansowego to kwota 40 zł oraz 100 zł za ogłoszenie w monitorze,

Urzędy skarbowe w Warszawie.

Tu znajdziesz informacje nt. wszystkich urzędów skarbowych, ich adresy oraz numery kont bankowych.
Pamiętaj że skróty oznaczają:

    • CIT – podatek dochodowy od osób prawnych,
    • VAT – podatek od towarów i usług, podatek akcyzowy i podatek od gier,
    • PIT – podatek dochodowy od osób fizycznych,
    • in. d. – pozostałe dochody z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych np. PCC – podatek od czynności cywilno-prawnych.Na rachunkach CIT, VAT, PIT, i in. d. wpłaca się kwoty z tytułu należności głównej i odsetek za zwłokę od należności głównej. Urzędy skarbowe w Warszawie otwarte są:
    • w poniedziałek od 8.00 do 18.00
    • od wtorku do piątku 8.00-16.00

Pamiętaj również o tym, że podatek dochodowy opłacasz w urzędzie skarbowym właściwym dla Twojego adresu zamieszkania, nawet jeśli działalność gospodarczą prowadzisz w zupełnie innym miejscu. Tam gdzie prowadzisz działalność opłacasz podatek VAT. W sytuacji, gdy posiadasz wiele miejsc prowadzenia działalności wszystkie podatki opłacasz tam gdzie mieszkasz.

przejdź na stronę z urzędami skarbowymi

Ministerstwo Finansów

Na stronach Ministerstwa Finansów znajdziesz wiele informacji bieżących dotyczących systemu podatkowego w Polsce. Dodatkowo możesz pobrać aktualne wzory formularzy podatkowych i objaśnień do nich.

    • najnowsze przepisy
    • aktualne deklaracje podatkowe
    • akty prawne dot. systemu podatkowego
    • FAQ

przejdź na stronę Ministerstwa Finansów

KRS-online formularze KRS

Od grudnia 2014 roku weszły nowe przepisy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Sąd wraz z rejestracją osoby prawnej w KRS wydaje potwierdzenie nadania numeru NIP i REGON. Wszelkie zmiany danych dot. tych podmiotów ważne dla urzędów skarbowych składa się teraz na formularzu NIP-8.

Na stronie www KRS dostępne są wszystkie aktualne formularze wniosków, które należy wypełnić w zależności od podmiotu, który chcemy zarejestrować. Znajdziesz na niej te formularze, które najbardziej Cię interesują oraz takie, które kiedyś mogą Ci się przydać. Jeśli zakładasz spółkę prawa handlowego musisz w pierwszej kolejności udać się do notariusza i sporządzić akt założycielski spółki. Potem śmiało możesz przyjść do nas, my zarejestrujemy Twoją spółkę w KRS za darmo. Rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym muszą dokonać min.:

    • spółki akcyjne
    • spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
    • spółki komandytowe
    • spółki jawne
    • fundacje
    • stowarzyszenia

przejdź na stronę formularze KRS

Kursy Narodowego Banku Polskiego

Kursy NBP stosuje się w księgowości regularnie do przeliczania transakcji w walutach obcych. Najczęściej do przeliczania różnic kursowych przy transakcjach wewnątrzwspólnotowych oraz eksporcie i imporcie towarów. Do określenia wartości w PLN transakcji dokonanej w walucie obcej, stosuje się obecnie kurs NBP z dnia poprzedzającego wystawienie faktury, a do wyliczenia różnic kursowych kurs stosowany przez Bank, w którym posiadamy rachunek. Politykę stosowania kursów określa ustawa o rachunkowości oraz przepisy podatku od osób fizycznych i osób prawnych.

przejdź na stronę kursy walut NBP

Infor.pl – kalkulator odsetek

Jeśli jesteś płatnikiem podatków i składek na ZUS i czasem zdarzy Ci się zapłacić te państwowe należności zbyt późno, musisz zapłacić karne odsetki. Co roku Minister Finansów określa wysokość tych obciążeń. Na stronach „Inforu” oprócz kalkulatora odsetek znajdziesz wiele bieżących informacji o zmianach w przepisach podatkowych oraz ZUS. Znajdziesz tam również interpretacje przepisów, które wzbudzają najwięcej kontrowersji i są powodem błędów popełnianych przez podatników. Jako nasz Klient nie musisz sam naliczać odsetek, my z pewnością zrobimy to w ramach naszej usługi. I możesz być pewny, że zrobimy to dobrze.

przejdź na stronę infor.pl – kalkulator odsetek


A co mam powiedzieć?

Dodaj komentarz