Zmiany w przepisach ustawy o VAT związane z odliczaniem podatku naliczonego w przypadku ich wykorzystywania zarówno do celów działalności gospodarczej, jak i celów innych rozwiążą nieuregulowaną dotychczas kwestię korekty podatku w przypadku zmiany zakresu wykorzystania zakupionych towarów i usług.

W obowiązującym obecnie stanie prawnym kwestia korekty podatku od towarów i usług wykorzystanych do celów mieszanych w przypadku zmiany zakresu wykorzystania zakupionych towarów i usług wynika jedynie pośrednio z ust. 6 art. 91 ustawy o VAT. Regulacja ta jednak nie jest wystarczająca.

Proponuje się więc, aby po zakończeniu roku, w którym podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, o którym mowa w art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, podatnik był obowiązany dokonać korekty odliczonej kwoty podatku, uwzględniając dane dla zakończonego roku podatkowego.

Jednostka samorządu terytorialnego, która przyjęła przy określaniu proporcji dane z roku poprzedzającego poprzedni rok podatkowy, może dokonać korekty odliczonego podatku przy uwzględnieniu tych danych.

Ponadto podatnik, dokonując korekty, będzie mógł przyjąć inny niż został przyjęty dla danego roku podatkowego sposób określania proporcji, pod warunkiem jednak, że sposób ten będzie bardziej reprezentatywny dla zakończonego roku.

Powyższe zmiany, wynikające z uchwalonej przez Sejm 20 lutego nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo zamówień publicznych, mają wejść w życie 1 stycznia 2016 r.

Nowe ograniczenia w odliczaniu podatku naliczonego (tzw. prewspółczynnik), które zostaną wprowadzone do polskiego systemu VAT 1 stycznia 2016 r. zostaną szczegółowo omówione na Forum Podatkowo-Księgowym, które odbędzie się 16 kwietnia w Warszawie. Zapraszamy!


A co mam powiedzieć?

Dodaj komentarz