Regulamin digitalizacji ewidencjonowania operacji gospodarczych.

 1. Biuro księgowe Ap income Sp. z o.o lub Ap income S.C. na podstawie zawartej umowy ze Zleceniodawcą, świadczy usługi księgowe w oparciu o systemy księgowe ERP firmy Asseco Wapro Sp. z o.o. oraz Sage Sp. z o.o.
 1. W ramach  użytkowania w/w systemów możliwa jest współpraca pomiędzy poszczególnymi modułami tych systemów jak też aplikacjami zewnętrznymi oferowanymi przez inne podmioty, czyli tzw. digitalizacja ewidencjonowania operacji gospodarczych udokumentowanych fakturami oraz innymi dokumentami.
 1. Strony umowy o prowadzenie ksiąg rachunkowych będą dążyć do digitalizacji w/w procesu w taki sposób aby proces ten został wdrożony nie później niż w terminie trzech miesięcy od podpisania przedmiotowej umowy.
 1. Do procesu digitalizacji operacji gospodarczych może przystąpić Zleceniodawca, który generuje co najmniej 20 faktur sprzedaży i jest czynnym podatnikiem VAT
 1. Zakres digitalizacji ewidencjonowania operacji gospodarczych obejmuje:
 • wprowadzanie do systemu księgowego faktur sprzedaży,
 • wprowadzanie do systemu księgowego faktur zakupu,
 • wprowadzanie do systemu księgowego raportów kasowych,
 • wprowadzanie do systemu księgowego dokumentów magazynowych,
 • wprowadzanie do systemu księgowego wyciągów bankowych w formacie MT940,
 1. Proces digitalizacji ewidencjonowania operacji gospodarczych wymaga zaangażowania w ten proces obydwóch stron umowy.
 1. Do obowiązku Zleceniodawcy (Klienta biura) należy:
 • generowanie wszystkich dokumentów handlowych i magazynowych z modułów w/w programów i przekazywanie ich w formie plików eksportowych z tych modułów do biura Ap income,
 • przekazywania odpowiednich rejestrów w formie plików JPK do MF, jeśli przepisy ustaw zobowiązują Zleceniodawcę  do składania takich raportów na żądanie MF,
 • generowanie dokumentów księgowych z innych programów do plików *pdf, *csv, *txt i innych (faktur sprzedaży, faktur zakupu) lub skanowanie tych dokumentów do pliku *.pdf oraz przekazywanie ich do aplikacji Saldeo smart za pośrednictwem bezpiecznego pulpitu transferowego Saldeo pulpit firmy BrainSHARE IT sp. z o.o. z siedzibą ul. Conrada 51; 31-357 Kraków (Polska), przy czym liczba tak wygenerowanych dokumentów nie może być mniejsza niż 80% dokumentów oryginalnych (papierowych) przekazanych w danym okresie do biura,
 • przekazywanie wyciągów bankowych (pełna księgowość) w formie pliku tekstowego MT940 generowanego przez bank Zleceniodawcy.
 1. Do obowiązku Zleceniobiorcy (Biura Ap income) należy:
 • zaimportowanie otrzymanych plików do modułu księgowego,
 • sprawdzenie zaimportowanych dokumentów pod względem formalnym i merytorycznym,
 • porównanie zawartości zaimportowanych dokumentów z dokumentami oryginalnymi,
 • skorygowanie ewentualnych rozbieżności,
 • sporządzenie archiwum zaimportowanych dokumentów,
 • zaksięgowanie dokumentów, które nie znalazły się w plikach przekazanych do biura,
 • generowanie i wysyłanie stosownych rejestrów w formie plików JPK do M.F.
 • zagwarantowanie bezpieczeństwa danych zawartych w plikach przekazywanych przez Zleceniodawcę.
 1. W związku z wdrożeniem procesu digitalizacji przez strony umowy, Zleceniodawcy przysługuje rabat wys. 10% w całym okresie współpracy niezależnie od innych upustów i rabatów udzielonych Zleceniodawcy przez biuro Ap income.
 1. Podstawą obliczenia rabatu jest kwota netto wynikająca z aktualnego cennika usług księgowych biura Ap income.
 1. Rabat będzie udzielony od pierwszego miesiąca współpracy w którym zostanie zastosowana pełna digitalizacja ewidencjonowania operacji gospodarczych.
 1. Biuro Ap income zastrzega sobie prawo do modyfikacji procesu digitalizacji na każdym jego etapie.
 1. Regulamin niniejszy będzie obowiązywał od dnia jego podpisania przez strony umowy.

pobierz Regulamin