Biuro usług księgowych Ap income Sp. z o.o. / Ap income S.C.

Regulamin korzystania z rabatów udzielanych na usługi księgowe przez biuro rachunkowe Ap income sp. z o.o. oraz Ap income S.C.

§ 1. Zasady ogólne oferty

 1. Niniejszy Regulanim łącznie z cennikiem usług biura stanowi integralną część oferty handlowej Biura usług księgowych Ap income sp. z o.o. oraz Ap income S.C. i skierowany jest zarówno do nowych jak też aktualnych Klientów biura.
 2. Wszystkie ulgi, rabaty i bonusy oferowane w niniejszym Regulaminie są czynnikiem integrującym oraz służą budowie wzajemnego zaufania, zwłaszcza w początkowej fazie współpracy z Klientami naszego biura.
 3. Prawo do skorzystania z oferty zawartej w niniejszym Regulaminie mają Klienci biura, którzy nie zalegają z płatnościami za usługi dłużej niż 30 dni licząc od terminu płatności za usługę i współpracują z biurem co najmniej 12 miesięcy.
 4. Podstawą obliczenia należności za usługi Biura jest aktualny cennik zatwierdzony przez strony umowy a wszelkich rabatów i upustów udziela się od wartości netto z faktury za usługi księgowe w danym miesiącu, na które przedmiotowe rabaty i upusty przysługują.

§ 2. Rodzaje pakietów promocyjnych

 1. Biuro usług księgowych Ap income S.C. oraz Ap income Sp. z o.o. oferuje dwie formy promowania naszych usług:
            a) Pakiet upustów i rabatów.
            b) Pakiet bonus na start.

§ 3. Pakiet upustów i rabatów.

 1. Każdy Klient biura z zastrzeżeniem § 1. ust. 3. objęty jest Pakietem upustów i rabatów, który zawiera:

a) Prawo do rabatu z tytułu wynagrodzenia za usługi biura w wys. 20% w zależności od ilości dokumentów księgowych i ilości zatrudnionych osób, przez  okres 6 pierwszych miesięcy współpracy zgodnie z wyliczeniem przedmiotowego wynagrodzenia za pośrednictwem Kalkulatora cen usług księgowych Ap income,
b) Prawo do 10% rabatu z tytułu digitalizacji ewidencjonowania operacji gospodarczych przez biuro,
c) Prawo do negocjowania wysokości wynagrodzenia za usługi biura w granicach do 15% rabatu po 24 miesiącach współpracy,
d) Prawo do rabatu w wys. do 10% za usługi biura z tytułu podpisania nowej umowy pomiędzy biurem a firmą poleconą przez Klienta, przez cały okres trwania nowo zawartej umowy, w zależności od formy prowadzenia ksiąg przez nowy podmiot, któremu nasze biuro będzie świadczyć swoje usługi.
e) Prawo do upustu w wys. 250,00 zł netto z tyt. wykonania przez biuro usługi dodatkowej polegającej na wypełnieniu i złożeniu wniosków rejestracyjnych do KRS w przypadku pierwszej rejestracji spółki prawa handlowego, która podpisała umowę z biurem o prowadzenie ksiąg rachunkowych.
f) Prawo do dodatkowego, stałego 2% rabatu za zamieszczenie linku do witryny internetowej naszego biura na stronie www naszego Klienta.

  1. Prawo do rabatu wymienionego w § 1. ust. 1. lit. a) mają Klienci biura w zakresie usług księgowych wykazanych w cenniku za wyjątkiem usług określonych jako „Doradztwo, zaległości, usługi pozostałe”.
  2. Rabat wymieniony w § 1. ust. 1. lit. b) przysługuje Klientom, którzy zawrą z biurem umowę na digitalizację operacji gospodarczych takich jak sprzedaż, zakupy czy wyciągi bankowe i związane z tymi operacjami dokumentami księgowymi.
  3. W przypadku rozwiązania umowy z naszym biurem przez Klienta, przed upływem 12 miesięcy, Klient ten zobowiązany jest do wyrównania opłat, które wnosił (jeśli uwzględniały one upusty lub rabaty), zgodnie z cennikiem obowiązującym w okresie trwania umowy, w terminie 7 dni od daty jej wypowiedzenia przez Klienta.

§ 4. Pakiet bonus na start.

 1. Każdy NOWY Klient objęty jest Pakietem bonus na start i może skorzystać z jednej z trzech wymienionych niżej propozycji. Pakiet ten zawiera:
a) prawo do nieodpłatnego otrzymania programu fakturowego lub magazynowego oraz jego aktualizacji firmy Asseco Wapro, przez okres 6 lat trwania umowy,
b) prawo do zrefundowania kosztów wykonania witryny www Klienta o wartości 600,00 zł
c) prawo do nieodpłatnego otrzymania Tableta o wartości do 600,00 zł.
 1. Pakiet, o który mowa w ust.1 przysługuje pod warunkiem trwania umowy przez okres minimum 12 kolejnych miesięcy począwszy od dnia podpisania umowy oraz.
 2. W przypadku nie zalegania z płatnościami za usługi biura dłużej niż 30 dni od daty płatności za fakturę.
 3. W przypadku niespełnienia warunków wskazanych w ust. 2. i 3. oraz wypowiedzenia umowy przez Klienta przed upływem 12 miesięcy jej trwania, Klient zobowiązany jest do opłacenia kwoty za usługi w pełnej wysokości (bez rabatu) zgodnie z cennikiem obowiązującym w okresie obowiązywania umowy w terminie 7 dni od daty wypowiedzenia umowy oraz zwrotu kosztów nabycia jednego z trzech w/w bonusów na start.

§ 5. Postanowienia końcowe

 1. Prawo do Oferty specjalnej – bonus na start mają wyłącznie Klienci, którzy powołają się na nią w związku z pozyskaniem informacji za pośrednictwem niniejszej witryny internetowej. Pozostali Klienci również mają prawo do tej oferty, jednak nasze biuro zastrzega sobie prawo do wyboru przedmiotu Bonusu na start.
 2. W przypadku akceptacji niniejszych zasad oraz skorzystania z w/w Pakietów, strony podpiszą stosowny aneks do umowy o prowadzenie księgowości.
 3. Biuro zastrzega sobie prawo do realizacji zobowiązań wynikających z § 4. niniejszych warunków w terminie do trzech miesięcy od daty podpisania umowy z nowym klientem.
 4. Niniejsze zasady ważne są do dnia ich wygaśnięcia lub zmiany, o czym biuro poinformuje na niniejszej stronie.